Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

    

ไบโอเทค ลุยสร้างโรงปลูกสมุนไพรอัจฉริยะที่นครพนม

a93bb55d549f6f63aa0f23cdc822a744.jpg

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และจังหวัดนครพนม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจสมุนไพรไทย ส่งเสริมสังคมคุณภาพและเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ” เพื่อพัฒนาระบบการผลิตสมุนไพรคุณภาพด้วยโรงปลูกผักระบบปิด รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรและการใช้สมุนไพรครบวงจร ด้วยโรงเรือนผลิตพืชอัจฉริยะหรือแพลนท์แฟคทอรี (Plant Factory) รูปแบบระบบปิด 100% นำร่องปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเน้นให้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพปริมาณมากและมีความสม่ำเสมอ ส่งโรงพยาบาลเรณูนคร

โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปีนี้ เงินลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท คาดว่าจะพร้อมดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 โดยทางจังหวัดนครพนมได้จัดหาพื้นที่ใน ต.นาราชควาย เป็นที่ตั้งและเตรียมบุคลากร โดยจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ อบต.นาราชควาย ที่จะดำเนินการโรงงานผลิตพืชนี้

ทั้งนี้ เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืชจะช่วยพัฒนาการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพเต็มประสิทธิภาพครบวงจรยิ่งขึ้น โดยจะนำร่องที่ “ฟ้าทะลายโจร” ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้มากในพื้นที่ โดยทางโรงพยาบาลเรณูนคร ได้ผลิตสมุนไพรใช้เองและกระจายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาเป็นเวลากว่า 20 ปี มีการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปในท้องถิ่น เพื่อป้อนโรงผลิต และโรงพยาบาลได้ประกาศใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน โดยมุ่งผลิตยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันตามประกาศบัญชียาหลักเพื่อจะลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน นอกจากนี้ มีความต้องการขยายเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรกระจายไปยังภาคอีสานและทั่วประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเกษตร ส่งผลให้มีพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่มีประโยชน์ เกิดภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรรักษาโรค ทางจังหวัดจึงได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจสมุนไพร ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างโอกาสด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการปลูกพืชสมุนไพรที่เป็นที่ต้องการ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ปัจจุบันมีการส่งสมุนไพรให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน รวมถึงส่งให้กับ รพ.เรณูนคร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรให้แก่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งภายในจังหวัดกว่า 163 แห่งและจังหวัดใกล้เคียง ด้านการแปรรูป ได้ส่งเสริมโรงงานแปรรูปสมุนไพรที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพีที่ รพ.เรณูนคร มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุขในปี 2561 ทั้งสิ้นกว่า 17 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เช่น ยาขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ไพล รางจืด เป็นต้น

นอกจาก ฟ้าทะลายโจรแล้ว หากระบบติดตั้งแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีสมุนไพรตัวอื่น ๆ ปลูกในโรงเรือนแห่งนี้อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองการผลิตยาสมุนไพรในบ้านเราให้เติบโตขึ้นอีก

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.mitrpholmodernfarm.com

www.mitrpholmodernfarm.com/news/2018/10/ไบโอเทค-ลุยสร้างโรงปลูกสมุนไพรอัจฉริยะที่นครพนม