Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

    

ไบโอเทค-สวทช. จับมือ ม.แม่โจ้ เดินหน้า National Biobank ตอบโจทย์วิทย์เสริมแกร่ง

403c98e6387d5f12e3311ed556bba75c.jpg

ไบโอเทค สวทช. และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์ วิจัยและใช้ประโยชน์" ภายใต้โครงการ Big Rock : วิทย์เสริมแกร่ง โดยมี ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการไบโอเทค และ ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานลงนาม โดยพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้ไทย โดยการจัดหา รวบรวมตัวอย่าง และเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ พร้อมทั้งรวบรวมเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าของกล้วยไม้ รวมถึงข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ถิ่นกำเนิด ตำแหน่งที่พบ เพื่อจัดเก็บไว้ในธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และเก็บรวบรวมในโรงเรือนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ หรือ “National Biobank” เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ สมุนไพร เมล็ดพันธุ์ และจุลินทรีย์ รวมถึงการจัดตั้ง Digital Biobank และการสร้างเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของไทย เพื่อลดต้นทุนและการนำเข้าชีววัสดุ

พร้อมเปิดโอกาสให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการให้บริการชีววัสดุมาตรฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Big Rock : วิทย์เสริมแกร่ง เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้น โดยสามารถแก้ปัญหาของประเทศให้ตรงกับความต้องการของคนในประเทศ และระยะยาวซึ่งเป็นการปูพื้นฐานในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นคง

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.biotec.or.th

www.biotec.or.th/th/index.php/ข่าวสารองค์กรปี-2561/1270-mou-mju-biobank-oct2018