Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

    

"อุตตม" ดันฮับเศรษฐกิจชีวภาพ เพิ่มรายได้เกษตรกร

51bd9be7e24a49d6e26af8a8692a612c.gif

"อุตตม" ลงพื้นที่ขอนแก่นเตรียมผลักดันพื้นที่อีสานตอนกลางและบนสู่ศุนย์กลางอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ ไบโอฮับ นำร่องเพิ่มมูลค่า "อ้อย" เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตกรเพิ่มหลังเอกชนแห่สนใจลงทุนเพียบต่อยอดจากอีอีซี ยันชาวไร่อ้อยได้รับเงินปัจจัยการผลิตที่รัฐบาลเตรียมสนับสนุนเพิ่มเติม 50 บาทต่อตันโดยเตรียมจ่ายล็อตแรกก.พ.นี้

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ที่สมาคมชาวไร่อ้อย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ Bio Economy โดยเฉพาะจากอ้อยที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบได้ซึ่งเป็นพืชเกษตรที่มีการเพาะปลูกมากในพื้นที่พื้นที่ภาคอีสานซึ่งสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานตอนกลางและตอนบนได้

"ภาคเอกชนสนใจที่จะลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนบนครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชรและขอนแก่น หากขยายพื้นที่การลงทุนต่อไปให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนบนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ มุกดาหาร และอุดรธานี โดยต่อยอดจากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจากอ้อยเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มีฐานการผลิตแข็งแกร่งในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพให้ไปสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจชีวภาพหรือ Bio Hub ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และรายได้เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรในพื้นที่" นายอุตตมกล่าว

พื้นที่ดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่รัฐบาลได้มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยปี 2561 - 2570 เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี 2570 ซึ่งจะก่อให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศอย่างน้อย 190,000 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 85,000 บาทต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ไทยมีข้อได้เปรียบทางชีวภาพและมีศักยภาพด้านวัตถุดิบเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับ 2 ของโลก และส่งออกมันสำปะหลังอันดับ 1 ของโลก หากมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจหลัก โดยนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพใน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ (Bio Plastic) เคมีชีวภาพ (Biochemical) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical) ก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับสินค้าเกษตรในอนาคต และเป็นการเพิ่มรายได้จากฐานเดิมและต่อยอดไปสู่การสร้างฐานรายได้ใหม่

นายอุตตมกล่าวว่า ส่วนต่อขยายการลงทุนในโครงการ Bioeconomy ภาคอีสานตอนกลาง มีการลงทุน 29,705 ล้านบาท จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรม Bioeconomy ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ร่วมกับ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG),โครงการผลิตเอ็นไซม์น้ำ YeastProbiotics และ Beta-glucan ของกลุ่มบริษัท เอเชียสตาร์เทรด จำกัด (AST) และบริษัท เอเชียสตาร์แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (ASAH), โครงการ DriedYeast-เอมไซม์ไฟเตส สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร-Lactic Acid/Sugar Alcohol สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องสำอางของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ,บริษัท ดีเอสเอ็มนิวทริชั่นแนลโปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (DSM), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัท อูเอโนไฟน์เคมีคัลส์อินดัสตรี(ประเทศไทย) จำกัด (UENO)

สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยเพื่อรองรับการก้าวสู่อุตสาหกรรมไบโอชีวภาพนั้นจากภาวะราคาอ้อยตกต่ำกระทรวงอุตสาหกรรมได้ช่วยเหลือด้วยการเพิ่มเงินให้กับเกษตรกรเป็นปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมตันละ 50 บาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 วงเงินงบประมาณ 6,500 ล้านบาท โดยรัฐบาลเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับราคาอ้อยในฤดูการผลิต (61/62) โดยจะช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) 50 บาทต่อต้นอ้อย แต่ไม่เกินรายละ 5,000 ตัน โดยงวดแรกจะจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และส่วนที่เหลือจะจ่ายให้หลังจากปิดหีบแล้ว

นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายและสั่งการให้สอน.ปรับบทบาท เพื่อรองรับและเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ทั้งเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศและปัญหาราคาสินค้าตลาดโลกตกต่ำนำมาซึ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ รวมถึงการปรับแก้กฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการให้สอดรับกับการนำน้ำอ้อยมาผลิตเป็นไบโอชีวภาพ

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.mgronline.com

www.mgronline.com/daily/detail/9610000123453