Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

    

สกสว.ชวนชมผลงานบัณฑิตศึกษา ‘ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย’

d9f71b83d7b7f9756aed99be6777634b.jpg

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เตรียมจัดงาน “การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สกสว. ปี 2562 (TSRI Congress 2019)” ภายใต้หัวข้อ “ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกด้วยงานวิจัย” (Disruptive Technology for World Society) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 เวลา 10.00 น. -17.30 น. ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนของ สกสว. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาสู่สาธารณะ และเป็นเวทีสำหรับนักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า “การประชุมวิชาการครั้งนี้จะทำให้นักศึกษาทุกคนพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สร้างองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมบนฐานความรู้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยที่จะตอบสนองกับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้ง 12 กลุ่ม ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร การป้องกันประเทศ และพัฒนาคนและการศึกษาเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว สกสว.

โดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จึงร่วมมือกันจัดงานนี้ขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนปาฐกถาพิเศษจากประธานเปิดงานและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ และส่วนการจัดแสดงผลงานจากการวิจัยของนักศึกษา ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมผลงานวิจัยของนักศึกษาได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป

โดยในงานจะมีการตำหน่ายหนังสือราคาพิเศษจากร้านหนังสือ สกสว.ด้วย สำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาจะมีขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส”

“งานนี้คนไทยจะได้เห็นผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งสู่การก้าวทันโลกและเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นกำลังใจให้นักศึกษาเหล่านี้เติบโตไปเป็นกำลังหลักสำคัญในการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่จะตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต” ผู้อำนวยการ สกสว.กล่าวทิ้งท้าย

****************************************************************************************

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.khaosod.co.th

www.khaosod.co.th/pr-news/news_2748576