Biotech Thailand Is A Biomedical & Biotechnology Directory Providing A List Of Organisations, Products & Services In The Biotech Industry.

Thailand Biotech Industry News

    

เด็ดขั้วมะนาวนาโน

                    สวนมะนาวนาโนของ ธนภร ธนภัทรอภิเดชา เกิดจากความเปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่อยู่เสมอ ไม่ยึดติดกับอะไรเดิมๆ จึงทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุุณภาพที่ดีขึ้น

                    

                     รายได้เดือนละแสนกว่าบาทที่ “ธนภร ธนภัทรอภิเดชา” เก็บเกี่ยวอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีจากสวนมะนาว 60 ไร่ ใน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เกิดจากความกล้าที่จะเสี่ยงกับ “นาโน”เทคโนโลยีจิ๋วเปลี่ยนโฉมโลกที่กระโดดออกจากห้องแล็บมาสู่มือเกษตรกรโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

                     ปีที่ผ่านมา ชาวอำเภอด่านช้างได้ร่วมเปิดตัวหน่วยงานใหม่ในชื่อ “ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง” โดยวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการและฝึกอบรมด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรแห่งแรกของไทย พร้อมกับแนะนำให้รู้จักกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ซึ่งมีผลงานวิจัยในการทดลองใช้กับการปลูกข้าว มันสำปะหลังและมะละกอ แล้วได้ผลดี

                     ธนภรและเพื่อนเกษตรกรรับทราบข้อมูลความมหัศจรรย์นาโนซิงค์ออกไซด์ กับการเกษตร จึงรวมกลุ่มกันนำปัญหาที่พบในสวนมะนาวเข้าหารือกับนักวิจัย พร้อมรับตัวอย่างนาโนซิงค์ออกไซด์มาทดลองใช้

::นาโนเพื่อการเกษตร

                     ดร.วิรัตน์ เจริญบุญ หัวหน้าศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง กล่าวว่า นาโนซิงค์ออกไซด์หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อของส่วนผสมคาลาไมน์ มีคุณสมบัติเด่นในด้านการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย กรณีของสวนมะนาวได้รับทราบปัญหาว่า ในช่วงฤดูฝนถูกคุกคามด้วยโรคแคงเกอร์ หรือเชื้อแบคทีเรีย ท.ำให้ผลมะนาวมีเปลือกคล้ายผิวคางคกและใบหงิกงอ ผลผลิตน้อยลง และไม่มีคุณภาพ เมื่อน.ำไปขายจะอยู่ในกลุ่มตกเกรด ทำให้รายได้ตกทั้งที่ต้นทุนการผลิตยังสูงเท่าเดิม หรืออาจจะสูงกว่าเพราะต้องเพิ่มยาในการต่อสู้กับโรค

                     ทางวิทยาลัยนาโนฯจึงร่วมกับศูนย์วิจัยเกษตรด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้คิดค้นและวิจัยแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถปลูกมะนาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ ในการฉีดพ่นที่ต้นมะนาวแทนการใช้สารเคมีที่ก่อมะเร็ง ในที่สุดปัญหาโรคแคงเกอร์ก็หมดไป

“นาโนซิงออกไซค์ ยังใช้ได้ดีในพืชชนิดอื่นๆ ด้วยเช่น มะละกอ มันสำปะหลังและ พืชยืนต้นทั่วไปที่มีโรคจากเชื้อแบคทีเรีย” นักวิจัยกล่าว

                     ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2554 ทีมวิจัยนำนาโนซิงค์ออกไซด์ไปเผยแพร่ความรู้และให้เกษตรกรนำไปทดสอบ อาทิ นาข้าว ไร่มันสำปะหลัง มะระหวาน และสวนมะละกอ พบว่าสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลิตให้กับเกษตรกร แต่ความส.ำเร็จเหล่านี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ยังต้องศึกษาวิจัยต่อไปว่า จะมีผลดีต่อเนื่องในระยะยาวแค่ไหน อนาคตจะต้องปรับปรุงสูตรอย่างไร รวมถึงการวิจัยประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชชนิดใดได้อีกบ้าง เพื่อให้องค์ความรู้ได้รับการขยายผลให้คุ้มค่ากับการลงทุนวิจัย

::แปลงผักสู่สวนมะนาว

                     ธนภร เจ้าของสวนมะนาวทรัพย์ธนภร กล่าวว่า ต้นมะนาวแป้นที่ใช้นาโนซิงค์ออกไซด์พ่น ช่วยในเรื่องการป้องกันโรคแคงเกอร์ได้จริง ใบและผลของมะนาวที่เคยหงิกงอ เริ่มผลัดใบ ติดดอกออกผลขึ้นใหม่ มีผิวสวย เนื้อก็ไม่แข็ง ให้น้ำมาก ทำให้มีคุณภาพและสามารถคัดขายเป็นลูก ไม่ใช่มะนาวตกเกรดที่ขายเหมาเป็นกิโลกรัมเหมือนอย่างที่ผ่านมา

                     ธนภรเล่าย้อนอดีตว่า เมื่อ 7 ปีที่แล้วได้รับการชักชวนให้เปลี่ยนจากการทำสวนผักมาทำสวนมะนาว เพื่อให้เกิดกลุ่มเกษตรกรสวนมะนาวในอ.ด่านช้าง จึงตัดสินใจ ลงทุนซื้อกิ่งพันธุ์มะนาวแป้น 220 กิ่ง มูลค่า 5,500 บาท และพลิกดินจากแปลงผักเป็นสวนมะนาวอย่างจริงจัง “ตลอดเวลาปลูกมะนาว ทำไปก็คิดไปว่าจะสำเร็จหรือจะล่มเหมือนสวนผัก อีกทั้งประสบการณ์ก็ไม่มี แถมโรคแคงเกอร์ระบาดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เหมือนการดื้อยา ขนาดที่ว่าแม้จะฉีดยาเพิ่มมากแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ เหลือดอกผลไว้ให้ลุ้นในช่วงเก็บเกี่ยวเพียง 20%เท่านั้น”

ปัจจุบันสวนมะนาวทรัพย์ธนภรหันมาใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ฉีดพ่นแก้ปัญหาโรค

                    แคงเกอร์ ครอบคลุมสวนมะนาวทั้ง 60 ไร่ โดยผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีส่งไปจำหน่ายยังตลาดไทและปากคลองตลาดเป็นลูกค้าหลัก ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเท่าตัวจากผลิตผลที่มีคุณภาพ และลดค่าใช้จ่ายในส่วนของยากำจัดศัตรูพืช ต้นทุนการผลิตจากไร่ละ 100 บาทในอดีต เหลือเพียง 25 บาทต่อไร่ด้วย

                     นวัตกรรมนาโน ทำให้เธอมีรายได้เพิ่มขึ้นทันทีร้อยละ 75 หรือกว่า 1 แสนบาทต่อเดือน ฉะนั้น ความสำเร็จของสวนมะนาวทรัพย์ธนภรจึงย้ำได้ว่า วัสดุนาโนช่วยเพิ่มผลผลิต ของพืชเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ