Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4

สวทช. นำนักวิชาการชั้นนำจากเนเธอร์แลนด์ถ่ายทอดความรู้ “เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร และโปรแกรมเมล็ดพันธุ์ คลัสเตอร์อาหารและเกษตร ร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัมมนาวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ โดยบริษัทภาคเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก                     นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ...more

หน่วยงาน 3 กระทรวง และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                     ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการให้ความช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยและเด็กพิการในโรงพยาบาลแบบมีส่วนร่วม” ...more

บรรยากาศงานสัมมนา Lab Summit 2017 (ปี’2)

บรรยากาศงานสัมมนาและงานแสดงสินค้า Lab Summit 2017 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยความร่วมมือจากบริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ผู้ผลิต Thailand Biotech Guide และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน หัวข้อ“ข้ามผ่าน Middle Income Trap ด้วยยุทธศาสตร์ด้านอาหาร” “Functional Ingredients: อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” “IP and Research Trends Update: R&D ...more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Lab Summit 2017

บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น จำกัด ได้ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ( สวทช.) จัดงาน LAB SUMMIT 2017 ซึ่งเป็นงานสัมมนาและงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ โดยจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอแนวคิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยด้านอาหาร ยา และการเกษตรที่เกี่ยวข้อง                     ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้บรรยายใน ...more

สวทช. จัดสัมมนา "When Food meets IP" ให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยงานเชื่อมโยงธุรกิจ ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร จัดสัมมนาพิเศษเรื่อง "When Food meets IP"โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้แก่ Gianfranco Matteucci Laurea, MSc, Partner, Registered ...more

ITAP สวทช. ร่วมกับ สภาหอการค้าฯ และ ม.เกษตรฯ ยกระดับผู้ประกอบการผักและผลไม้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐาน ThaiGAP / Primary ThaiGAP” แก่ผู้ประกอบการผักและผลไม้ และกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออก                     ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ...more

สวทช. ติวเข้มเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ “ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาและบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ริเริ่ม“โครงการผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่” ติวเข้มเสริมความรู้ พัฒนาทักษะ และสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่อาชีพผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน มุ่งสู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของโลก (Seed Hub)                     นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...more

สวทช. นำผลงานเซ็นเซอร์ให้น้ำออนไลน์ThaiGAP ร่วมงานมหานครผลไม้

เมื่อวันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร จัดแสดงต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ชมงาน                     ประกอบด้วย ระบบ Hendy Sense (เฮนดี้ เซ้นส์) เทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับการควบคุมระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร / นวัตกรรมเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ...more

นาโนเทค สวทช. จับมือ คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเภสัชศาสตร์

นาโนเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จับมือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความมือด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเภสัชศาสตร์และนาโนเวชสำอางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและสมุนไพรให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น และยกระดับมาตรฐานโครงการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ สมุนไพร และนาโนเวชสำอาง ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศ ให้มีความทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ...more

นักวิจัยนาโนเทค ได้รับทุนนักวิจัยหญิงออสเตรเลีย-เอเปค ประจำปี 2560

ดร.มัตถกา คงขาว นักวิจัยห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง หน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับทุนนักวิจัยหญิงออสเตรเลีย-เอเปค ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อทำวิจัยในหัวข้อ “An development of a new delivery system for HPV vaccine candidates against cervical cancer” หรือการพัฒนาวัคซีนที่ใช้ในการรักษามะเร็งปากมดลูก ...more

ไทย-เกาหลี สรุปผลการพัฒนาต้นแบบระบบประเมินธุรกิจเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) ซึ่งเป็นสถาบันค้ำประกันสินเชื่อสาธาณรัฐเกาหลี จัดประชุมสรุปผลการพัฒนาต้นแบบระบบประเมินธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทย (Thailand Technology Rating System :TTRS) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Knowledge Sharing Program (KSP) โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ...more

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ร่วมถกความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีในยุค Thailand 4.0

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล ผู้อำนวยการหน่วยมาตรวิทยานาโนวิแคราะห์และวิศวกรรม ร่วมเสวนาในหัวข้อความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีในยุคสมัย Thailand 4.0 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ตามการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและจริยธรรมนาโนเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ ...more

โพรแพ็ค เอเชีย 2017 จัดฉลองใหญ่ครบรอบ 25 ปี

นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม บีอีเอส จำกัด พร้อมด้วย นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายจารุพันธุ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ศ. ดร. ภาวิณี ชินะโชติ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย และ นายวีระ อัครพุทธิพร ประธานกรรมการบริหารฯ ...more

นักเรียนไทยโครงการ YSC เจ๋งคว้ารางวัลเหรียญเงิน-ทอง จากเวทีโลก

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนจากโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (Young Scientist Competition : YSC) เข้าประกวดแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ในงาน ...more

BIOTEC participates in BIOFIN Day

BIOTEC participated in BIOFIN Day during April 22 – 24, 2017 at Life Style Hall, Siam Paragon under the theme “From Conservation to Innovation: Sustainable Biodiversity Financing and Management”. BIOFIN Day was organized for the purpose of establishing the collaboration among public and private sectors as well as the interested parties to create financial inventions to thoroughly manage biodiversity ...more
1 | 2 | 3 | 4