Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

พาณิชย์ฯ ปลุกกระแสข้าวไทยยุค 4.0 ริเริ่มการประกวดรางวัล “RICE PLUS AWARD 2018

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จับมือเครือข่ายพันธมิตร เชิญชวนผู้ที่รักการสร้างสรรค์ศิลปะแห่งรสชาติ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักวิจัย ตลอดจนประชาชนที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย และการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย ภายใต้โครงการ “RICE PLUS AWARD 2018 : ข้าว...ก้าวใหม่” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมข้าวไทยภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลซึ่งอยู่บนฐานแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ...more

สวทช. จัดสัมมนาและเวิร์คช็อปเติมเต็มธุรกิจด้วย Software ไทยครั้งที่ 5

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ FlowAccount.com และ Grant Thornton จัดกิจกรรมสัมมนา “เวิร์คช็อปเติมเต็มธุรกิจด้วย Software ไทย ครั้งที่ 5” ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรับมือกับธุรกิจยุคดิจิทัล และเรียนรู้การทำบัญชีเบื้องต้นด้วยระบบออนไลน์” แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากกลุ่มผู้ประการธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม และสังหาริมทรัพย์ ...more

สวทช. ร่วมเป็นหนึ่งใน 7 ภาคีกับ TK park ลงนามข้อตกลง“เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล กับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการพัฒนาชุมชน ...more

สวทช. อบรมครูเครือข่ายปทุมธานีแนะกิจกรรมสะเต็มที่เหมาะวัย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา”                     ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2560 แก่คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 45 ท่านจากโรงเรียนในโครงการ “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...more

สวทช.นำทีมพาสุดยอดสตาร์ทอัพ LogTech ศึกษาดูงานนวัตกรรมที่ประเทศเยอรมนี

สวทช. โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับ พนัส แอสเซมบลีย์ นำทีมพาสุดยอดสตาร์ทอัพ LogTech ศึกษานวัตกรรมด้าน Logistics และ Acceleration Center ที่ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 19 - 26 พฤศจิกายน 2560                     โครงการ Panus Thailand LogTech Award 2017 เป็นโครงการที่ริเริ่มดำเนินการโดยบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ผู้นำตลาดในภาคธุรกิจขนส่ง และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...more

รวท. เยี่ยม บริษัทเชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผลิตผักผลไม้อบแห้ง

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางเยี่ยมชมผลงานของการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของผู้ประกอบการ จากกลไก โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยี ของบริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผลิตผักผลไม้อบแห้ง ซึ่ง ไอแทป สวทช. ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปร่วมศึกษากระบวนการผลิตและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ...more

บริษัทไทยคว้ารางวัลจากงาน “Seoul International Invention Fair 2017” (SIIF 2017)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) นำผู้ประกอบการไทย 16 บริษัท ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Startup Voucher) คว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญบรอนซ์ จากงาน SIIF 2017 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ...more

กระทรวงวิทย์ สวทช. ผนึกกำลัง ปตท.พัฒนา และบริหาร EECi

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือ “การพัฒนาวังจันทร์วัลเลย์เป็นฐานที่ตั้งสำคัญของเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)” เพื่อร่วมกันวางแผน พัฒนา และบริหาร EECi วังจันทร์วัลเลย์ อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ

...more

สวทช. เดินหน้ารุก 5 วิจัยมุ่งเน้น ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำคณะผู้บริหาร สวทช. ประกอบด้วย ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ...more

ITAPสวทช.จับมือวิทยาลัยชุมชนแพร่โชว์ผลงานเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ ในเชียงใหม่ดีไซน์วีค2017

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) และวิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Furniture City จัดแสดงผลงานวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ ในงาน Chiang Mai Design Week 2017                     ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ย่านวัดเชียงมั่น-วัดล่ามช้าง และย่าน TCDC เชียงใหม่ โดยมี เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>