Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

สวทช. ร่วม ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ ทดสอบต้นแบบวัคซีนเด็งกี่ในสัตว์ไพรเมท

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ในโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเด็งกี่ในสัตว์ไพรเมท เพื่อร่วมมือในการนำต้นแบบวัคซีนที่สร้างได้ไปทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลในสัตว์ทดลองกลุ่มไพรเมท โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านงานวิจัย ...more

สวทช. แท็กทีม OKMD หนุนผู้ประกอบการพัฒนาโมเดลธุรกิจ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)ในโครงการ “ชนชราแห่งอนาคต : การพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับผู้สูงอายุและผู้ประกอบการสังคม”                     เพื่อช่วยพัฒนาโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยใช้วิทยาศาสตร์ ...more

ITAP สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าสัมมนาลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน

โปรแกรม ITAP สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการทุกท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนา ฟรี ! ใน หัวข้อ “การจัดการด้านพลังงานและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรม” เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทย ด้วยเทคนิคการลดต้นทุนการผลิต การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานในระบบความร้อน และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ...more

สวทช. เดินหน้า “วิทย์ฯ สร้างคน”ติดตามผลงานวิจัยนักศึกษาทุน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ที่ห้องประชุม 405 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย จัดกิจกรรมพิเศษและการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP) การนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ...more

รวท. เยี่ยมชมพื้นที่ตั้ง EECi วังจันทร์วัลเลย์

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ตั้ง EECi วังจันทร์วัลเลย์ พร้อมรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานและความพร้อมของพื้นที่โครงการ โดยผู้บริหาร สวทช. ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และภาพรวมการพัฒนา EECi วังจันทร์วัลเลย์ โดยผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี ...more

ก.วิทย์ฯ-สวทช. ปลดล็อกธุรกิจวิจัย ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ มาตรฐานสากล

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานเสวนา “โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ” หรือ Characterization and Testing services @ Thailand Science Park เพื่อปลดล็อกธุรกิจด้วยการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้การรับรอง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และหน่วยบริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้การรับรองในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ...more

ไบโอเทค สวทช. หวังใช้ “Plant Factory”มุ่งพัฒนาการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ร่วมกับ Center for Environment, Health and Field Science มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง Plant Factory เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นต่อเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) ในการผลิตพืชมูลค่าสูง และแสวงหาพันธมิตรในการพัฒนาเทคโนโลยี Plant Factory ให้เหมาะสมต่อการผลิตพืชในประเทศไทยในศตวรรษที่ ...more

กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศวิสัยทัศน์สู่การเป็น Makers Nationยกระดับ Startup

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองแห่งนักพัฒนา (Makers Nation) เริ่มยกแรกด้วยการยกระดับ “NETPIE”แพลตฟอร์มสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) Platform ที่วิจัยพัฒนาและให้บริการโดย เนคเทค-สวทช. มากว่าสองปี สู่การให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ                     ...more

สวทช.ร่วมรับเกียรติบัตรหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode ลดโลกร้อน

คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับมอบเกียรติบัตรในฐานะที่ สวทช. เป็นหน่วยงานที่ใช้เสื้อผ้า CoolMode จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในการจัดเสวนาหัวข้อ “องค์กร..ลดโลกร้อนด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมการลดโลกร้อนจากการเลือกใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากวัสดุที่ผ่านการรับรองโดยเครื่องหมาย ...more

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าสัมมนาพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น (ได้แก่ บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน) เข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ชนชราแห่งอนาคต : การพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ประกอบการสังคม”                     ในวันอังคารที่ 30 ...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7