Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

สวทช.ร่วมรับเกียรติบัตรหน่วยงานผู้ใช้เสื้อผ้า CoolMode ลดโลกร้อน

คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รับมอบเกียรติบัตรในฐานะที่ สวทช. เป็นหน่วยงานที่ใช้เสื้อผ้า CoolMode จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในการจัดเสวนาหัวข้อ “องค์กร..ลดโลกร้อนด้วยการผลิตและใช้เสื้อผ้าคูลโหมด” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมการลดโลกร้อนจากการเลือกใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากวัสดุที่ผ่านการรับรองโดยเครื่องหมาย ...more

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าสัมมนาพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น (ได้แก่ บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน) เข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ชนชราแห่งอนาคต : การพัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุและผู้ประกอบการสังคม”                     ในวันอังคารที่ 30 ...more

3 ผลงานวิจัยไบโอเทคคว้ารางวัล Seoul International Invention Fair 2017

ผลงานวิจัยไบโอเทค ได้รับ 3 รางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ซึ่งจัดขึ้น ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 โดยรายละเอียดผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

                     ไมโครแคปซูลที่ใช้กักเก็บสารสกัดจากธรรมชาติ 4 ชนิดเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องสร้างไอน้ำในการใช้ไล่ยุงในรัศมีวงกว้าง ได้รับรางวัลเหรียญทอง ...more

สวทช. จัดงานตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี '61

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในชื่องาน "ตะลุยวันเด็ก!! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี'61" สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย เพื่อเป็นเทศกาลสร้างความสนุกสนาน ส่งเสริมการเรียนรู้ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน                     ...more

อนาคตข้าวไทยเพื่อความยั่งยืน

กระทรวงพาณิชย์กาหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “อนาคตข้าวไทยเพื่อความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์และสร้างมิติใหม่สาหรับอุตสาหกรรมข้าวไทย โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ของอุตสาหกรรมข้าวไทยทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเสนอมุมมองแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทย และการดาเนินนโยบายของภาครัฐในทุกมิติ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน ...more

ตะลุยวันเด็ก!! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี'61

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในชื่องาน "ตะลุยวันเด็ก!! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี'61" สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย เพื่อเป็นเทศกาลสร้างความสนุกสนาน ส่งเสริมการเรียนรู้ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน พร้อมเปิดบ้านต้อนรับเยาวชน ครู ...more

สวทช. เชิญสัมมนาฟรี!! การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทย ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น ได้แก่ บจก. หจก. หสม. ร้านค้า สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” ภายใต้โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 ...more

สวทช. โชว์ผลงานวิจัยพร้อมใช้ หนุนเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ห้องเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ นางปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการ สวทช. ภาคเหนือ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมใช้ของหน่วยงานและเครือข่าย ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จัดนิทรรศการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในพื้นที่ภาคเหนือ ในโอกาสที่ ...more

สวทช. ร่วมกับ ซีซีทีวี คอนซอร์เตียม จัดประชุมสัมมนาประจำปี

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ เครือข่ายซีซีทีวี คอนซอร์เตียม (CCTV Consortium) จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายประจำปี 2560 (CCTV Consortium Networking) แถลงความสำเร็จการพัฒนาและประยุกต์ใช้ CCTV Analytic ของไทย พร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องการจัดอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้น CCTV และผลักดันสู่การจัดตั้งสมาคมด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

...more
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7