Biotech Thailand is a biomedical & biotechnology directory providing a list of organisations, products & services in the biotech industry.

NEWS

1

BioPBS™ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ทางเลือกใหม่ นำร่องใช้ที่ ม.ศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรีวิกฤติขยะพลาสติกกลายเป็นปัญหารุนแรงที่ทั่วโลกต่างเร่งแก้ไขอย่างจริงจังเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชี้ว่า ใน 1 วัน คนไทยใช้ถุงพลาสติกสูงถึง 551 ล้านใบ หรือกว่า 2 ล้านตัน ซึ่งขยะพลาสติกเหล่านั้นสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 0.5 ล้านตัน คงเหลืออีกกว่า 1.5 ล้านตัน ที่ถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบและเผาทำลาย มีการตกค้างในสิ่งแวดล้อม และไหลลงทะเลจำนวนมาก

...more

กทม.จับมือ สวทช. ส่งเสริมนวัตกรรมไทย ใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม “เดนตีสแกน”กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการแพทย์ (สนพ.) และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย” เพื่อส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมไทย สู่การใช้งานเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 2.0 ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ...more

"Bioform" ปลุกนวัตกรรมลดขยะ ปั้นวัสดุย่อยสลายได้แทนพลาสติก 100% ใน 100 วันขยะล้นเมือง ยังคงเป็นปัญหาที่รัฐบาลไหนก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ โดยเฉพาะหัวเมืองหลักที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นหัวเมืองสำคัญ ที่มีประชากรหนาแน่น มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมมากมาย ยังไม่รวมปัญหาการคัดแยกขยะที่ยังไม่เป็นระบบระเบียบ หลายชุมชนยังคงทิ้งขยะแบบไม่มีการคัดแยก คัดกรอง ถือเป็นภัยใกล้ตัวที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างจริงจัง

ดึงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

...more

ฟื้นงานวิจัย-พัฒนา การรถไฟฯจับมือ สวทช.ลุยงานศึกษาเทียบชั้นต่างประเทศนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า การลงนามด้านการวิจัยและส่งเสริมมาตรฐานการทดสอบสําหรับผลิตภัณฑ์ระบบรางร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนารถไฟยุคใหม่ จากเดิมที่ ร.ฟ.ท.จะพัฒนาวิจัยและสร้างขบวนรถเองตั้งแต่ก่อตั้งใหม่เมื่อปี 2494 จนถึงยุคหนึ่งจึงเลิกวิจัยและพัฒนา ...more
1